Põhikiri

KOGUVA KÜLASELTSI PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.Vabatahtlikult organiseeritud seltsi ametlik nimetus eesti keeles on KOGUVA KÜLASELTS (edaspidi: selts).
2.Seltsi asukoht: Saare maakond, Muhu vald, Koguva küla.
Seltsi postiaadress on: 94 724 Koguva küla, Liiva sidejaoskond, Muhu vald, Saare maakond.
3.Koguva Külaselts on asutatud mittetulundusühinguna ja seltsi põhikirjaline eesmärk ei ole omaliikmetele tulu saamine ja jaotamine.
4.Koguva Külaselts (edaspidi ka selts) kasutab oma tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.Oma tegevuses juhendub selts Eesti Vabariigi seadusandlusest ja käesolevast põhikirjast.
6.Selts on eraõiguslik juriidiline isik.

II SELTSI TEGEVUSE EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID
7.Seltsi tegevuse eesmärgid on:
7.1.Koguva küla elanike sotsiaalsete ja kultuuriliste huvide esindamine ning info vahetamine suhtluses riigi-ja omavalitsusorganitega Koguva kui muinsuskaitse all oleva elava küla omapärasäilitamiseks.
7.2.Koguva küla jätkusuutliku arengu taotlemine küla arengukava koostamise ja selle ellurakendamise kaudu.
7.3.Ökoloogilise elustiili ja keskkonnasäästliku turismi edendamine külas, võttes aluseks Koguva vaimse ja materiaalse tultuuripärandi ning eluterved väärtushinnangud.
7.4.Koguva küla ja seda ümbritsevate looduskoosluste korrashoiu probleemi teadvustamine ning sellele lahenduste otsimine nii küla, valla kui riiklikul tasandil.
7.5.Koostöö arendamine teiste seltside, ühingute ja asutustega Muhus ja ka väljaspool seda.
8.Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on seltsil õigus:
8.1.Saada regulaarselt infot Koguva küla puudutavate kavade ja otsuste kohta Muinsuskaitseametilt, Saaremaa Keskkonnateenistuselt, Muhu Vallavalitsuselt ning teistelt asjassepuutuvatelt institutsioonidelt.
8.2.Võtta vastu sihtotstarbelisi rahaeraldisi, korraldada näitusi, näitusmüüke, õppepäevi, kursusi, kokkutulekuid, tuluõhtuid, talguid: kirjastada ja avaldada Koguva külaga seotud materjale.
8.3.Omada kinnisvara, seadmeid, vahendeid, pangaarvet, müügipunkte.
8.4.Astuda liitudesse ja ühendustesse ning sõlmida sõprussidemeid teiste seltside ja liitudega nii Eestis kui välismaal.

III SELTSI LIIKMED
9.Seltsil on tegevliikmed ja toetajaliikmed.
9.1.Seltsi tegevliikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes omavad või kasutavad kinnisvara Koguva küla territooriumil, kes huvituvad küla üldisest heast käekäigust ning tahavad sellele kaasaaidata ning tunnistavad Koguva külaseltsi põhikirja
9.2.Seltsi tegevliikmel on üldkoosolekul hääleõigus. Tegevliikme liikmemaksu suurus määratakse üldkoosoleku otsusega.
9.3.Seltsi toetajaliikmeteks võivad olla Koguva küla territooriumil tegutsevad juriidilised isikud, asutused ja institutsioonid, kes huvituvad küla üldisest heast käekäigust ning tahavad sellele kaasaaidata ning tunnistavad Koguva Külaseltsi põhikirja.
9.4.Toetajaliikmel on õigus osaleda seltsi üldkoosolekul hääleõigusega. Toetajaliikme liikmemaksu suurus määratakse vastastikusel kokkuleppel külaseltsi juhatusega ning kinnitatakse üldkoosoleku otsusega.
10. Uue liikme vastuvõtu otsustab seltsi üldkoosolek kirjaliku avalduse alusel lihthäälteenamusega.
11. Seltsist lahkumiseks esitab seltsi liige kirjaliku avalduse ja tema lahkumine vormistatakse üldkoosoleku otsuse alusel.
12. Üldkoosoleku otsuse alusel arvatakse seltsi liikmete nimekirjast välja need isikud,kes on teadlikult tegutsenud seltsi põhikirjalise tegevuse vastu või ei ole tasunud seltsi liikmemaksu või osalenud seltsi tegevuses.
13. Seltsist lahkumisel või liikmest väljaarvamisel liikmemaksu ei tagastata.
14. Seltsi liikmetel on õigus:
14.1. valida või olla valitud seltsi juhtorganitesse (ainult tegevliikmed)
14.2. saada seltsi juhatuselt informatsiooni seltsi tegevuse kohta, samuti tutvuda kõigi seltsile p.8.1. põhjal laekunud materjalidega.
14.3. kasutada kõiki seltsi poolt pakutavaid teenuseid.
14.4. võtta osa kõigist seltsi poolt korraldatud üritustest.
14.5. esindada seltsi nii kodu-kui välismaal seltsi esimehe poolt antud volituste piires.
14.6. astuda seltsist välja.
14.7. osaleda hääleõigusega seltsi üldkoosolekul.
15. Seltsi liikmed on kohustatud:
15.1. oma tegevuses seltsi liikmena arvestama seltsi põhikirjalisi huve ja seltsi organite otsuseid.
15.2. hoidma seltsi vara ja tasuma liikmemakse.
15.3. võtma aktiivselt osa oma seltsi tegevusest.

IV SELTSI VARA
16. Seltsi vara tekib:
16.1. seltsi liikmete liikmemaksudest.
16.2. varalistest annetustest, eraldistest ja projektidest..
16.3. tulust,mis võidakse saada seltsipõhikirjalistest eesmärkidest tulevate tasuliste ürituste korraldamisest ning materjalide müügist.
16.4 muust tulust, mis on vajalikseltsi põhikirjalise tegevuse arendamiseks.
16.5. Seltsi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik seltsi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamine ei ole vastuolus seadustega.
16.6. Oma kohustuste täitmise eest vastutab Selts oma varaga. Seltsi liikmel ei ole õigust seltsi varale, Seltsil eiole õigust liikme varale. Selts ei vastuta oma liikmete varaliste kohustuste eest., liikmed ei vastuta Seltsi varaliste kohustuste eest.

V ÜLDKOOSOLEK
17. Seltsi kõrgemaks võimuorganiks on üldkoosolek, mis korralisena kutsutakse kokku vähemalt üks kord aastas.
18. Üldkoosoleku pädevuses on:
18.1. seltsi põhikurja vastuvõtmine, täiendamine, muutmine.
18.2. seltsi tegevuse eesmärgi muutmine.
18.3. seltsi tegevuse reorganiseerimine.
18.4. seltsi liikmete vastuvõtmine, liikmest vabastamine, väljaheitmine.
18.5. seltsi juhatuse valimine ja tema kompetentsi kindlaksmääramine.
18.6. juhatuse iga-aastase tegevusaruande ja finantsaruande vastuvõtmine ja kinnitamine.
19. Üldkoosolek on pädev otsustama,kui osaleb või on esindatud kirjaliku volituse alusel vähemalt 50%+1 liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega, kui põhikuri või seadus ei näe ette suuremat häälteenamuse nõuet.
20. Korraliste üldkoosolekute vahel võivad toimuda erakorralised üldkoosolekud.
21. Üldkoosoleku kutsub kokku seltsi juhatus põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras, samuti siis, kui seltsi huvid seda nõuavad.

VI SELTSI JUHATUS
22. Seltsi juhatus valitakse koosoleku poolt seltsi tegevliikmete seast tähtajaga kaks aastat, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.Seltsi juhatuse suuruse otsustab seltsi üldkoosolek, kuid see ei tohi olla vähem kui 3 liiget.
23.Üldkoosolek valib seltsi esimehe, kes on ühtlasi seltsi juhatuse esimees.
24. Seltsi juhatus valib sekretäri, kelle kohuseks on korras hoida seltsi dokumentatsioon.
25. Juhatuse koosolekud kutsutakse kokku seltsi esimehe algatusel või vähemalt poolte juhatuse liikmete nõudel.
26. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled juhatuse liikmed. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
27. Juhatuse ülesanded on:
27.1. üldkoosoleku otsuste täitmise tagamine liikmeskonnale.
27.2. jooksvate küsimuste lahendamine.
27.3. Seltsi vara ja hoiuste valitsemine.
27.4. Seltsi liikmeskonna huvide kaitsmine.
27.5. Seltsi majandustegevuse organiseerimine.
28. Juhatuse igal liikmel eraldi on õigus esindada külaseltsi kõikides õigustoimingutes, kui seadusesei ole sätestatud teisiti.
29. Juhatus korraldab külaseltsi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
30. Seltsi nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab…… krooni, sooritamiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

VII KONTROLL JA REVIDEERIMINE
31. Üldkoosolek teostab järelevalvet teiste ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.
32.Juhatuse või muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

VIII SELTSI PÕHUKIRJA MUUTMINE.
33. Seltsi põhikirja ja eesmärki saab muuta või täiendada üldkoosoleku otsusega. Seltsi põhikirja ja eesmärgi muutmiseks on vajalik 2/3 häälteenamus.

IX SELTSI REORGANISEERIMINE.
34. Selts reorganiseeritakse üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
35. Seltsi reorganiseerimiseks moodustatakse üldkoosoleku otsusega seltsireorganiseerimiskomisjon.
36. Reorganiseerimiskomisjon töötab välja ja esitab reorganiseerimise kava üldkoosolekule hiljemalt ühe kuu jooksul reorganiseerimise päevast, kui üldkoosoleku otsusega ei sätestata teisiti.
37. Seltsi reorganiseerimise otsus saadetakse 10 päeva jooksul põhikirja registreerinud asutusele.

VIII SELTSI LIKVIDEERIMINE
38. Selts likvideeritakse üldkoosoleku otsusega või muudel seadusega ettenähtud juhtudel.
39. Seltsi likvideerimiskomisjon moodustatakse üldkoosoleku alusel.
40. Seltsi likvideerimiskomisjoni ülesandeks on:
40.1. Seltsi vara ja rahaliste vahendite revideerimine.
40.2.Seltsi võlgade ja maksete tasumine.
40.3. Üldkoosolekule aruande esitamine seltsist järelejäänud vara ja vahendite kohta.
40.4. Teatamine seltsi tegevuse lõpetamisest ajalehes.
41. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara seltsi üldkoosoleku otsuse alusel.
42. Seltsi tegevus loetakse lõpetatuks viimase üldkoosoleku otsuse alusel, kus kinnitatakse likvideerimiskomisjoni lõppakt ja esitatakse avaldus registripidajale kande kustutamiseks.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga